نام زیرپورتال : یزد
گزارش تصویری
سه‌شنبه 19 تير 1397 امضاء تفاهم نامه همکاری سرمایه گذاری چین و ایتالیا با یزد
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه

امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه

امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه
امضاء تفاهم نامه چین و ایتالیا و یزد   
1397/4/19 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشترگزارش تصویری
^