نام زیرپورتال : یزد
گزارش تصویری
يكشنبه 21 مرداد 1397 دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران
دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه
دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه
دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه
دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه

دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه
دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه
دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه
دیدار مقامات استان یزد با سفیر اتریش در ایران   
1397/5/21 يكشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشترگزارش تصویری
^