نام زیرپورتال : یزد
گزارش تصویری
شنبه 12 آبان 1397 نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد
نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد   
1397/8/12 شنبه
نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد   
1397/8/12 شنبه
نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد   
1397/8/13 يكشنبه
نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد   
1397/8/13 يكشنبه

نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد   
1397/8/12 شنبه
نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد   
1397/8/13 يكشنبه
نشست سرمایه گذاری یزد با حضور دکتر میرشجاعیان حسینی معاوان وزیر اقتصاد   
1397/8/13 يكشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشترگزارش تصویری
^