پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شناسنامه خدمات دستگاه

تشخيص، انتخاب و معرفي حسابداران رسمي - 10011152000

صدور مجوز ترک تشريفات مناقصه و مزايده بانک‌هاي دولتي - 10011151000

وصول سهام عدالت - 10011159000

پرداخت حق الکشف کالا وارز و استرداد وجوه اشتباه واريزي - 10011149000

بررسي و تصويب صورتهاي مالي بانک ها، بيمه ها و صندوق ها - 10011136000

نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي - 10011158000

شناسايي شرکتهاي دولتي زيانده که فعاليت آنها در بخش دولتي ضرورت دارد - 10011150000

رسيدگي به شكواييه هاي موديان مالياتي(موضوع ماده 251 مكرر) - 10011148000

رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل - 10071147000

دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي - 10071146000

حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي - 10011145000

تشخيص، انتخاب و معرفي حسابداران رسمي - 10011152000

تسهيل و ساماندهي فرآيند صدور مجوز كسب و كار - 10011143000

تدوين گزارش انطباق سرمايه‌گذاري‌بنگاهها - 10011142000

پرداخت اعتبارات هزينه اي- ساير - 10011156000

بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي بيمه ها ،بانک ها و صندوق ها - 1001113500

بررسي و تصويب امور مربوط به شركتهاي دولتي (در چارچوب اساسنامه شركتها) - 10011134000

بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي - 10071144000

بازرسي و رسيدگي به شکايات ناشي از عملکرد دستگاه اجرايي - 10011133000

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني - 10011131000

اعمال درآمد حساب و صدور تائيديه - 10011155000

کنترل و نظارت قانوني اعتبارات مصوب و تخصيص يافته - 10011140000

دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي - 10011137000

پرداخت حقوق كاركنان دولت - 10011139000

پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي - 1001113800

تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن - 10011153000

تعيين تكليف علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي فاقد (و ياناقص) اسناد و مدارك - 10011154000

تدوين استانداردها، دستورالعمل ها و رويه هاي حسابداري بخش عمومي و پاسخگويي به استعلامات - 10011141000

صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده - 10031157100

صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي - 100310057102

صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي - 10031157101

صدور مجوز تعويض پلاك خودروهاي دولتي - 10031157105

صدور گواهي تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي - 10011130100

صدور گواهي المثني براي اسناد مالكيت مفقوده دستگاههاي اجرايي - 10011130102

صدور گواهي اصلاح و يا صدور سند براي اسناد مالكيت املاک و اراضي دستگاههاي اجرايي - 10011130101

صدور سند فروش خودروهاي دولتي - 10031157104

صدور مجوز کميسيون خريد و فروش - 0031157103

صدور سفارش چاپ و توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله - 10011132000


گروه دورانV5.7.4.0