نام زیرپورتال : یزد
برنامه ها
 

1-      تجدید نظر در استقرار جا و مکان واحدها

2-       تدوین برنامه زمانی انجام هر فرآیند

3-       گردش کار بین کارکنان در واحدهای مختلف
4-       تفویض اختیار متناسب با مسئولیتها
5-       تأمین فضای مناسب کاری منطبق بااستانداردها
6-       خود را به جای ارباب رجوع قراردادن و تسریع در انجام کار آنها
7-       برگزاری جلسات مداوم مدیران و کارکنان جهت بررسی مشکلات
8-       استقرار سرویس های بهداشتی و خدماتی در مکانهای مناسب برای ارباب رجوع و کارکنان
9-       مکانیزه نمودن کلیه سیستم های خدمات رسانی در تمامی واحدها
10-    توجه دقیق به ضوابط ارزشیابی کارکنان
11-    توجه به قانون مداری در تمامی سطوح سازمانی
12-    توجه به اظهار نظر مسئول مستقیم هر واحد جهت پرداخت اضافه کار ، پاداش و سایر مزایا
13-    فراهم ساختن محیطی آرام و دور از تنش برای تعامل صمیمانه کارکنان
14-    جلوگیری از رکود و وقفه در انجام کارها به هنگام مرخصی و معذوریت کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم جهت جایگزینی به موقع
15-    عدم توجه به اظهار نظرهای افراد مغرض و برخورد مناسب با آنان
16-    فراهم نمودن امکانات رفاهی از جمله تورهای سیاحتی و زیارتی
17-    توجه به ایاب و ذهاب کارکنان
18-    شناخت نیازهای ارباب رجوع
19-  اختصاص مکان مناسبی در مبادی ورود ارباب رجوع با حضور چندنفر از کارکنان خوش برخورد و متخلق به اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی به منظور خوش آمد گویی و راهنمایی و پذیرایی و پیگیری کار ارباب رجوع تا حصول نتیجه .
20-    تهیه فرم نظر سنجی از ارباب رجوع و توجه به نظرات آنان
21-   شناسایی فاکتورهای مؤثر در بهره وری و تعیین ورودیها و خروجیهای هر فرآیند در هر واحد به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به ارباب رجوع
22-    کارآمدتر شدن روابط عمومی در سازمان
23-    عمل نمودن به وعده ها و انطباق آن با گفتار نسبت به کارکنان و ارباب رجوع
24-    اجتناب از شعارگرایی
25-    توجه به تبلیغات و اطلاع رسانی متناسب با فرهنگ بومی
26-   مشخص نمودن ساعات پرازدحام و پرتردد ارباب رجوع جهت فراهم کردن تمهیدات لازم به منظور خدمات رسانی به موقع و تسریع در انجام کار آنان
27-    مسئولان الگوهای رفتاری طرح تکریم را به کارکنان انتقال دهند
28-    کاهش هر چه بیشتر ارتباط مستقیم ارباب رجوع با کارکنان
29-    اخذ تصمیمات در زمان مناسب
30-    استقرار آرشیو ایمن و با قابلیت دسترسی سریع به اسناد و مدارک مالی و مالیاتی
31-    آراستگی محیط کار
32-    تطبیق شغل با شاغل
33-    برخورد مناسب می بایستی فراتر از شعار باشد و ارباب رجوع آن را احساس کنند
34-    تقویت همکاری و احساس مسئولیت بین کارکنان
35-    مطلع نمودن کارکنان از تمامی دستورالعمل ها جهت رعایت حقوق ارباب رجوع و برقراری جلسات تجزیه و تحلیل بخشنامه ها
36-    نظارت مداوم در راستای تحقق اهداف طرح تکریم
37-    استقرار مشاور یا بازرس ویژه جهت هدایت ارباب رجوع و کارکنان در راستای اهداف طرح
38-    هماهنگی و اتخاذ وحدت رویه جهت اجرای سیاستهای اداری
39-    فرهنگ سازی به منظور ایجاد باور قلبی کارکنان به جهت اجرای طرح تکریم
40-    پای بندی به زمان بندی انجام کار
41-    استفاده از پیشنهادات و اظهار نظرات ارباب رجوع و مؤدیان مالیاتی
42-    رعایت ادب و نزاکت به هنگام گفتگو با ارباب رجوع
43-    معرفی ارباب رجوع و مؤدیان مالیاتی نمونه به جامعه و تشویق آنان
44-    صرف وقت کافی جهت اقناع مؤدی
45-    احترام مضاعف به ارباب رجوع کم سواد و بی سواد
46-    تسلط کارکنان بر قوانین و مقررات
47-   ترویج فرهنگ مالیاتی برای ارباب رجوع به گونه ای که پرداخت مالیات را ادای دین و خدمت به خود و فرزندان خود بداند
48-    احترام به وقت و حقوق ارباب رجوع
49-    کارمند خدمتگزار است و ارباب رجوع میهمان وی
50-    حضور به موقع و وقت شناسی کارکنان
51-    پیاده نمودن طرح جامع فرهنگ سازی مالیاتی
52-    آشنا نمودن مؤدیان با حقوق قانونی خود
53-    کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان و واحدها
54-    ارزیابی و نقادی مستمر کارکنان از یکدیگر در اجرای طرح در جلسات
55-    رقابتی کردن فعالیت مجریان طرح تکریم برای ارائة خدمات شایسته به ارباب رجوع
56-    آموزش روانشناسی و جامعه شناسی به تمامی کارکنان
57-    برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در باب اهداف سازمان و قوانین و مقررات
58-    گسترش طرح خود اظهاری مؤدیان به معنای احترام به مؤدیان و مردم باوری است
59-    رسیدگی دقیق و به موقع به موارد اعتراض و شکایات ارباب رجوع و ارائه پاسخ مستدل به آنها
60-    ارتقاء گروه شغلی کارکنان تلاشگر و متعهد
61-    رعایت عدالت مالیاتی و تبلیغ فرهنگ مالیاتی
62-    استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری جهت اطلاع رسانی مناسب
63-    دقت در انجام کار و پاسخگوئی به ارباب رجوع به منظور اجتناب از دوباره کاری
64-   تشخیص و تعیین عادلانة مالیات منتناسب با وضعیت کسبی مؤدیان ، علی الخصوص همسانی و هماهنگی واحدهای کسب که دریک سطح قرار دارند .
65-    افزایش اختیارات ممیز کل در تخفیف مالیات در چهار چوب قانونی
66-   برخورداری سیستم پیشنهادات
67-    متناسب نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی از قبیل وام مسکن ، وام ،‌ازدواج ، وام ضروری
68-    ساده سازی مراحل وصول مالیات
69-    تقسیط بلند مدت مالیات در مناطق محروم
70-    استفاده از مشاورین مالیاتی جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی
71-    شناخت علل برخورد نا مناسب با ارباب رجوع
72-    روشن نمودن نحوه تشخیص و پرداخت و موارد مصرف مالیات برای مؤدیان مالیاتی
73-    نصب شرح وظایف و مشخصات هریک از کارکنان در محل کار آنان
74-    نصب مراحل گردش کار در هرواحد به طوری که در معرض دید ارباب رجوع قرار گیرد
75-    تغییر نظام حقوق و دستمزد
76-    توجه به اخلاق اسلامی و خوش رویی در برخورد با ارباب رجوع
77-    توجه بیشتر به آموزش کارکنان در سطوح مختلف شغلی و آموزش فن آوری لازم به آنان
78-    توجه بیشتر به فن آوری اطلاعات و تجهیز ادارات شهرستان به رایانه
79-    تأمین ایمنی و حفاظت لازم از پرونده های مالیاتی با استفاده از خدمات نیروی انتظامی
80-    اجرای عملی و گسترده مشارکت در تمامی سطوح
81-    اصلاح سیستم تشویق و تنبیه و برقراری پاداش و مزایای مرتبط به آن
82-    اعمال نظارت مستمر بر بهبود فرآیندهای کاری و کارکنان
83-    تقسیم کار مناسب و تفویض اختیار لازم و فراهم نمودن امنیت شغلی
84-    جلب همکاری سایر ادارات با سازمان
85-    هدایت ارباب رجوع جهت ارائه کامل مدارک از طریق کارکنان و سایر ادارات مرتبط
86-    برخورد مؤدبانه و موقرانه کارکنان با یکدیگر
87-    توجه به آراستگی ظاهری و استفاده از پوشاک مناسب
88-    رفع نیازهای اولیه کارکنان و توجه به شایسته سالاری و عدم تبعیض بین کارکنان زن و مرد
89-    کاهش مالیات در مناطق محروم
90-    احترام به خواسته ها و نیازهای واقعی کارکنان
91-    کوتاه کردن فاصله ها ی ارتباطی میان کارکنان و مدیران
92-    رعایت نظم و انضباط اداری و حضور به موقع جهت پاسخ گویی به ارباب رجوع
93-    توجه دقیق به ضوابط به جای روابط در انجام امور
94-    رفع تضاد دررویه ها و آراء مالیاتی و مواد قانونی مرتبط
95-    شرکت فعال مسئولان در بررسی و حل مشکلات کاری کارکنان
96-    نصب تابلوی راهنما جهت هدایت ارباب رجوع
97-    ارائه خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی مودی و چگونگی برآورد مالیات به ارباب رجوع
98-    بررسی دقیق علل نارضایتی ارباب رجوع
99-    دادن ارزش و بهاء‌لازم به کارکنان و تقویت خود باوری آنان
100-            افزایش تعداد نیروهای خدماتی و سطح خدمات رسانی آنان (بخش خصوصی)
101-            افزایش روحیه تعاون و دلسوزی و وجدان کاری
102-            ایجاد واحد اطلاع رسانی جهت ارائه خدمت مناسب به ارباب رجوع
103-            استخدام کارکنان براساس مدارک مرتبط و شرایط مورد نیاز کادر تشخیص
104-            توجیه و ارشاد ارباب رجوع توسط کادر تشخیص
105-           کاهش نقل و انتقال ممیزین حوزه های مالیاتی
106-            تقسیم کار متناسب با حجم کار و تخصص درحوزه های مالیاتی
107-            ایحاد امکانات رفاهی جنبی برای ارباب رجوع مانند تلفن ،‌زیراکس و
108-            توجه به تناسب علایق کارکنان و شغل مورد تصدی آنان
109-            کاهش کاغذ بازی تا حداقل ممکن
110-            توجه به مشکلات مالی کارکنان و اقدام جدی درحل معضلات
111-            برگزاری جلسات درساعات غیر اداری
112-            تخصص و تعهد لازمه انجام خدمات مطلوب و رضایتمندی ارباب رجوع است .
113-            برخورد باکارکنان نامنظم و خاطی
114-            احترام متقابل مدیران و کارکنان جهت خدمات رسانی بهتر به ارباب رجوع
115-            گزینش و تامین نیروی انسانی با کیفیت منطبق با شرایط شغل
116-            ایجاد بوفه درمحیط اداری
117-            توجه توأمان به رضایت کارکنان و ارباب رجوع
118-            اعتماد سازی متقابل بین کارکنان و مودیان
119-            ایجاد فضای ورزشی مناسب برای کارکنان
120-            توجه به فراهم نمودن محیط فیزیکی و کاری مناسب برای کارکنان از جمله احداث ساختمان اداری
121-            پذیرایی از ارباب رجوع
122-            تشویق کارکنانی که با ارباب رجوع خوش برخوردند
123-            رفتار توأم با احترام و ارشاد مناسب در بدو ورود ارباب رجوع اعمال شود
124-            هدایت کارکنانی که برخورد مناسب با ارباب رجوع ندارند
125-            تاسیس شعبه بانک در واحدهای مالیاتی (بمنظور دریافت سریع مالیات)
126-            آشنا نمودن مودی با قوانین و مقررات مربوطه
127-            توجه به اصل مشتری گرایی و  انجام کار در کوتاهترین زمان ممکن
1
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^